Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno. Politechnika Śląska ma wieloletnie kontakty naukowe i pedagogiczne z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina (VGTU). Istnieje wiele aspektów wspólnej działalności. Między innymi odbywają się wymiany studentów i nauczycieli, pracownicy uczelni uczestniczą w konferencjach organizowanych przez zaprzyjaźnione uczelnie, wspólnie wydawane są artykuły i monografie, prowadzone są wspólne badania naukowe w ramach różnych projektów międzynarodowych. Istnieje również możliwość współpracy wydawniczej, gdyż uczelnie wydają czasopisma zbliżone tematycznie. Na przykład czasopismo naukowe „Transport” od wielu lat publikuje się VGTU. Czasopismo naukowe „Problemy Transportu” jest wydawane przez Politechnikę Śląską. Między redakcjami nawiązano wieloletnie kontakty, a polska redakcja często korzystała z rad bardziej doświadczonego czasopisma litewskiego, które ukazuje się od 1986 r., podczas gdy polskie czasopismo rozpoczęło działalność w 2006 r. Ta sytuacja nie jest zaskakująca, ponieważ VGTU jest regionalnym liderem w dziedzinie wydawniczej. VGTU publikuje 8 czasopism technologicznych, 5 czasopism z zakresu nauk społecznych i 3 multidyscyplinarne czasopisma naukowe. Niektóre z tych czasopism zajmują wysokie pozycje w naukometrycznych bazach danych SCOPUS i WoS.

Wizyta prof. A. Sładkowskiego była bardzo intensywna, ponieważ w trakcie jej trwania Profesor prowadził cykl wykładów, zajęć laboratoryjnych i praktycznych dla studentów VGTU I i II stopnia szkolenia w wymiarze 20 godzin pod ogólnym tytułem „Wykorzystanie metod numerycznych do projektowania urządzeń transportowych”. W ramach tego cyklu studenci mieli okazję zapoznać się z dynamiką i wytrzymałością różnych środków transportu, modelując ich konstrukcje oraz poszczególne części za pomocą programów MathCAD, Universal Mechanism czy MSC.MARC.

Wykład prof. Aleksandra Sładkowskiego dla studentów VGTU, poświęconego wykorzystaniu metod numerycznych do projektowania urządzeń transportowych

Odbyła się również dyskusja z dyrektorem działu stosunków międzynarodowych VGTU Aushrą Pelėdienė oraz kierownictwem Wydziału Inżynierii Transportu na temat dalszego rozwoju współpracy naukowo-pedagogicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości podwójnego dyplomowania dla studentów i doktorantów.

Spotkanie kolegów na Wydziale Inżynierii Transportu (od lewej): dziekan wydziału, prof. Olegas Prentkowski; prof. Aleksander Sładkowski; kierownik katedry maszyn samojezdnych i transportu kolejowego prof. Marijonas Bogdevičius; docent Gediminas Vaiciunas

Wracając do pytania o tytuł tego newsa, zauważamy, że międzynarodowa aktywność czasami nie zna granic. Nowoczesne środki komunikacji umożliwiają uczestnictwo w różnych wydarzeniach, takich jak konferencje, sympozja, spotkania itp., odbywających się w różnych krajach, a czasem na różnych kontynentach. Już teraz prof. A. Sładkowski będąc w Wilnie uczestniczył w konferencji w Ałmaty. W dniu 30 listopada 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Innowacyjny rozwój przemysłu Kazachstanu: problemy i rozwiązania". Wzięli w niej udział przedstawiciele uczelni i przedsiębiorstw przemysłowych z różnych regionów Kazachstanu. Prof. A. Sładkowski przedstawił na konferencji referat pt. „Możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Kazachstanem a Polską”.

Zrzut ekranu podczas wystąpienia prof. A. Sładkowskiego na konferencji w Kazachstanie

Podczas niedawnej listopadowej wizyty w Bułgarii prof. A. Sładkowski odwiedził Ruse. W trakcie wizyty zaplanowane były uroczyste wydarzenia poświęcone 35-leciu Wydziału Transportu Uniwersytetu w Ruse. Niestety, ta uroczystość została przesunięta na 1 grudnia, a ponieważ prof. A. Sładkowski przebywał wtedy na Litwie, jego udział mógł być tylko wirtualny. Jednak dzięki nowoczesnym środkom komunikacji udało się to osiągnąć. Podczas swojego wystąpienia w imieniu kierownictwa Politechniki Śląskiej prof. A. Sładkowski pogratulował bułgarskim kolegom życząc dalszych sukcesów i owocnej współpracy między naszymi uczelniami.

Wirtualne wystąpienie prof. A. Sładkowskiego na jubileuszowym spotkaniu Wydziału Transportu Uniwersytetu w Ruse


Do tyłu

Aktualności

Projekt FINALIST, kolejne sukcesy

2023-05-21

Politechnika Śląska i jej Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej aktywnie uczestniczy w działalności programu CEEPUS, biorąc udział w realizacji szeregu jego... więcej

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej jest atrakcyjny dla zagranicznych studentów i stażystów

2023-04-24

Nie jest tajemnicą, że obecnie prestiż uczelni zależy nie tylko od liczby znaczących publikacji, rozwoju bazy laboratoryjnej, dostępności dużych zbiorów... więcej

Dalsza współpraca w ramach programu CEEPUS

2023-04-20

Program CEEPUS, jego zadania i możliwości realizacji zostały już niejednokrotnie opisane we wcześniejszych sprawozdaniach. Na przestrzeni lat Politechnika Śląska... więcej

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Grey_216a Grey_224a Grey_230a Grey_189a Grey_192a Grey_198a3 Grey_192a3 Grey_077a
Grey_168a Grey_133a Grey_160a2 Grey_177a Grey_245a Grey_195a Grey_170a Grey_224a2