Patenty

 1. SU 991253. Устройство для исследования трения цилиндрических образцов. Днепропетровский государственный университет, Днепропетровск, Украина. (Моссаковский, В.И. & Петров, В.В. & Сладковский, А.В.) 2954035/25-28 09.07.1980. Publ. 09.07.1980. 2 p. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Petrov, V.V. & Sladkowski, A. The device for investigating of friction of cylindrical samples]. Załącznik
 2. SU 1409859 A1. Приспособление для определения знака нормальных перемещений к голографическим интерферометрам. Днепропетровский государственный университет, Днепропетровск, Украина. (Сладковский, А.В.) 4022954/25-28 10.02.1986. Publ. 15.07.1988. 2 p. [In Russian: Sladkowski, A. The device for determining of the normal displacements sign for holographic interferometers]. Załącznik
 3. SU 1818777 A1. Железнодорожное колесо. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Есаулов, А.Т. & Алимов, А.А. & Шевченко, Е.И. & Краснобаев, Ю.В. & Клименко, Ф.К. & Староселецкий, М.И. & Сладковский, А.В.) 4393597/11 12.11.1987. Publ. 1989. 3 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Esaulov, A.T. & Alimov, A.A. & Shevchenko, E.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Klimenko, F.K. & Staroseletsky, M.I. & Sladkowski, A. Railway wheel]. Załącznik
 4. SU 1695601 A1. Цельнокатаное железнодорожное колесо. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Есаулов, А.Т. & Алимов, А.А. & Шевченко, Е.И. & Краснобаев, Ю.В. & Клименко, Ф.К. & Гончаренко, В.П. & Ковальченко, В.И. & Староселецкий, М.И. & Сладковский, А.В. & Пономарев, В.А. & Осташевский, Б.В. & Калашникова, Л.С.) 4351262/11 03.11.1978. Publ. 1989. 2 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Esaulov, A.T. & Alimov, A.A. & Shevchenko, E.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Klimenko, F.K. & Goncharenko, V.P. & Kovalchenko, V.I. & Staroseletsky, M.I. & Sladkowski, A. & Ponomarev, V.A. & Ostashevsky, B.V. & Kalashnikova, L.S. Solid-rolled railway wheel]. Załącznik
 5. SU 1751144 A1. Канатный барабан. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Таран, Ю.Н. & Коломоец, В.В. & Козловский, А.И. & Есаулов, А.Т. & Шевченко, Е.И. & Краснобаев, Ю.В. & Рыков, В.А. & Сладковский, А.В. & Губенко, С.И. & Гребенюк, Л.П. & Есаулова, Л.В. & Короленко, А.Н. & Шинкус, А.И. & Колесов, А.К. & Маняхин, А.М. & Артамонов, Е.П.) 4882310/11 12.11.1990. Publ. 30.07.1992. 3 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Taran, Yu.N. & Kolomoets, V.V. & Kozlovsky, A.I. & Esaulov, A.T. & Shevchenko, E.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Rykov, V.A. & Sladkowski, A. & Gubenko, S.I. & Grebenyuk, L.P. & Esaulova, L.V. & Korolenko, A.N. & Shinkus, A.I. & Kolesov, A.K. & Manyakhin, А.М. & Artamonov, E.P. Rope drum]. Załącznik
 6. SU 1779698 A1. Железнодорожный рельс. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Есаулов, А.Т. & Алимов, А.А. & Шевченко, Е.И. & Сладковский, А.В. & Клименко, Ф.К. & Ковальченко, В.И.) 4740791/11 26.06.1989. Publ. 07.12.1992. 4 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Esaulov, A.T. & Alimov, A.A. & Shevchenko, E.I. & Sladkowski, A. & Klimenko, F.K. & Kovalchenko, V.I. Railway rail]. Załącznik
 7. SU 1785995 A1. Канатный блок. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Таран, Ю.Н. & Коломоец, В.В. & Козловский, А.И. & Есаулов, А.Т. & Шевченко, Е.И. & Краснобаев, Ю.В. & Рыков, В.А. & Сладковский, А.В. & Губенко, С.И. & Гребенюк, Л.П. & Есаулова, Л.В. & Короленко, А.Н. & Шинкус, А.И. & Колесов, А.К. & Маняхин, А.М. & Артамонов, Е.П.) 4881919/11 12.11.1990. Publ. 07.01.1993. 4 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Taran, Yu.N. & Kolomoets, V.V. & Kozlovsky, A.I. & Esaulov, A.T. & Shevchenko, E.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Rykov, V.A. & Sladkowski, A. & Gubenko, S.I. & Grebenyuk, L.P. & Esaulova, L.V. & Korolenko, A.N. & Shinkus, A.I. & Kolesov, A.K. & Manyakhin, А.М. & Artamonov, E.P. Rope block]. Załącznik
 8. SU 1794694 A1. Обод железнодорожного колеса. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Хаба, И.И. & Есаулов, А.Т. & Шевченко, Е.И. & Сладковский, А.В. & Таран, Ю.Н. & Плискановский, С.Т. & Козловский, А.И. & Веревка, Б.Ф. & Староселецкий, М.И. & Краснобаев, Ю.В. & Козубенко, И.Д. & Хмиленко, В.С. & Короленко, А.Н.) 4921426/11 04.02.1991. Publ. 15.02.1993. 3 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Haba, II. & Esaulov, A.T. & Shevchenko, E.I. & Sladkowski, A. & Taran, Yu.N. & Pliskanovsky, S.T. & Kozlovsky, A.I. & Rope, B.F. & Staroseletsky, M.I. & Krasnobaev, Yu.V. & Kozubenko, I.D. & Khmilenko, V.S. & Korolenko, A.N. Rim of the railway wheel]. Załącznik
 9. RU 2013480 C1. Железнодорожный рельс. Днепропетровский металлургический институт, Днепропетровск, Украина. (Есаулов, В.П. & Таран, Ю.Н. & Плискановский, С.Т. & Митин, Н.Ф. & Есаулов, А.Т. & Евдокименко, Р.Я. & Сахно, В.А. & Ковальченко, В.И. & Сивцов, Н.Ф. & Раханский, Б.И. & Ремпель, А.Г. & Краснобаев, Ю.В. & Висторовский, Н.Т. & Шевченко, Е.И. & Сладковский, А.В. & Бардусов, В.Н. & Хаба, И.И.) 4922079/11 07.02.1991. Publ. 30.05.1994. 3 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Taran, Yu.N. & Pliskanovsky, S.T. & Mitin, N.F. & Esaulov, A.T. & Evdokimenko, R.Ya. & Sakhno, V.A. & Kovalchenko, V.I. & Sivtsov, N.F. & Rakhansky, B.I. & Rempel, A.G. & Krasnobaev, Yu.V. & Wistorowski, N.T. & Shevchenko, E.I. & Sladkowski, A. & Bardusov, V.N. & Haba, I.I. Railway rail]. Załącznik
 10. UA 19273. Залізнична рейка. Дніпропетровський металургійний інститут, Дніпропетровськ, Металургійний комбінат "Азовсталь", Маріуполь, Україна. (Єсаулов, В.П. & Таран, Ю.М. & Плiскановський, С.Т. & Мiтiн, Н.Ф. & Єсаулов, О.Т. & Євдокименко, Р.Я. & Сахно, В.О. & Ковальченко, В.I. & Сiвцов, Н.Ф. & Раханський, Б.Й. & Ремпель, О.Г. & Краснобаєв, Ю.В. & Вiсторовський, М.Т. & Шевченко, Є.I. & Сладковський, О.В. & Бардусов, В.М. & Хаба, I.I.) 95321250 20.09.1993. Publ. 25.12.1991. 2 p. [In Ukranian: Yesaulov, V.P. & Taran, Yu.M. & Pliskanovsky, S.T. & Mithin, N.F. & Yesaulov, O.T. & Evdokimenko, R.Ya. & Sakhno, V.O. & Kovalchenko, V.I. & Sivtsov, N.F. & Rakhansky, B.Ya. & Rempel, O.G. & Krasnobaev, Yu.V. & Vistorovskii, MT & Shevchenko, Ye.I. & Sladkowski, A. & Bardusov, V.M. & Haba, I.I. Railway rail]. Załącznik
 11. UA 119973. Збірна фасонна фреза для ремонтного відновлення профілю поверхні кочення колеса рухомого складу машин рейкового транспорту. Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ. (Сладковскі, А. & Хміленко, В.С. & Рубан, В.М.) a 2015 07376 22.07.2015. Publ. 25.10.2017. 5 p. [In Ukranian: Sladkowski, A. & Hmilenko, V. & Ruban, V. Complex shaped milling cutter for repairing of the rolling surface profile of rolling stock wheels of railway vehicles]. Załącznik

Aktualności

Wizyta do Rygi

2019-08-24

18 – 23 sierpnia 2019 r. odbyła się wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Rygi. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od dawna utrzymuje kontakty z szeregiem... więcej

Rejs na Pogorii

2019-08-19

06 – 17 sierpnia 2019 r. Aleksander Sładkowski uczestniczył w rejsie na trzech masztowym żaglowcu (barkentynie) Pogoria. Rejs ten był organizowany pod hasłem «... więcej

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Grey_192a Grey_230a Grey_207a Grey_190a Grey_077a Grey_214a Grey_189a Grey_192a2
Grey_152a Grey_201a Grey_160a Grey_168a Grey_198a3 Grey_198a Grey_224a2 Grey_187a