Rękopisy

  1. Гриневский, А.Г. & Сладковский, А.В. & Сохач, Ю.В. Исследование эффекта микроскольжения в узлах трения. Днепропетровск: ДГУ. 1983. Научно-исследовательская работа, выдвинутая на соискание премии ВСНТО. 183 p. [In Russian: Grinevsky, A.G. & Sladkowski, A. & Sohach, Yu.V. Study of the microslip effect in friction units]. Załącznik
  2. Сладковский, А.В. Микроскольжение в условиях стационарного взаимодействия упругих тел. Днепропетровск: ДГУ. 1986. Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. 18 p. [In Russian: Sladkowski, A. Microslip in the conditions of stationary interaction of elastic bodies]. Załącznik
  3. Сладковский, А.В. Микроскольжение в условиях стационарного взаимодействия упругих тел. Днепропетровск: ДГУ. 1986. Дис. ... канд. физ.-мат. наук. 141 p. [In Russian: Sladkowski, A. Microslip in the conditions of stationary interaction of elastic bodies]. Załącznik
  4. Сладковский, А.В. К вопросу определения нормальных перемещений при помощи двухэкспозиционной голографической интерферометрии. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2397-Ук88. 9 p. [In Russian: Sladkowski, A. To the problem of normal displacements determining by means of two-exposure holographic interferometry]. Załącznik
  5. Моссаковский, В.И. & Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В. Определение напряжений в плоском диске железнодорожного колеса. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2398-Ук88. 14 p. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Esaulov, V.P. & Sladkowski, A. Determination of stresses in a flat disc of a railway wheel]. Załącznik
  6. Есаулов, В.П. & Шевченко, Е.И. & Сладковский, А.В. & Калашникова, Л.С. & Гребенюк, Л.П. К вопросу создания новых профилей бандажей локомотивных колес и их эффективного ремонта. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2399-Ук88. 9 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Shevchenko, E.I. & Sladkowski, A. & Kalashnikova, L.S. & Grebenyuk, L.P. To the question of creating of new profiles of bandages of locomotive wheels and its efficient repair]. Załącznik
  7. Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В. Применение полуаналитического МКЭ к расчету тел вращения под действием неосесимметричной нагрузки. Киев: УкрНИИНТИ. 1989. Депонировано 02.01.89. No. 14-Ук89. 18 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Sladkowski, A. Using of the semi-analytical FEM to the calculation of rotation bodies under the action of non-axisymmetric load]. Załącznik
  8. Сладковский, А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо - рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов. Днепропетровск: Государственная горная академия Украины. 1997. Автореф. дис. ... докт. техн. наук. 35 p. [In Russian: Sladkowski, A. Theoretical justification and development of rational designs of a wheel-rail pair for rail mining vehicles and aggregates]. Załącznik
  9. Сладковский, А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо - рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов. Днепропетровск: Государственная металлургическая академия Украины. 1997. Дис. ... докт. техн. наук. 362 p. [In Russian: Sladkowski, A. Theoretical justification and development of rational designs of a wheel-rail pair for rail mining vehicles and aggregates]. Załącznik

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_152a Grey_216a2 Grey_190a Grey_177a Grey_189a Grey_192a3 Grey_160a Grey_160a2
Grey_207a2 Grey_168a Grey_133a Grey_144a Grey_201a Grey_214a Grey_195a Grey_245a