Rękopisy

  1. Гриневский, А.Г. & Сладковский, А.В. & Сохач, Ю.В. Исследование эффекта микроскольжения в узлах трения. Днепропетровск: ДГУ. 1983. Научно-исследовательская работа, выдвинутая на соискание премии ВСНТО. 183 p. [In Russian: Grinevsky, A.G. & Sladkowski, A. & Sohach, Yu.V. Study of the microslip effect in friction units]. Załącznik
  2. Сладковский, А.В. Микроскольжение в условиях стационарного взаимодействия упругих тел. Днепропетровск: ДГУ. 1986. Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. 18 p. [In Russian: Sladkowski, A. Microslip in the conditions of stationary interaction of elastic bodies]. Załącznik
  3. Сладковский, А.В. Микроскольжение в условиях стационарного взаимодействия упругих тел. Днепропетровск: ДГУ. 1986. Дис. ... канд. физ.-мат. наук. 141 p. [In Russian: Sladkowski, A. Microslip in the conditions of stationary interaction of elastic bodies]. Załącznik
  4. Сладковский, А.В. К вопросу определения нормальных перемещений при помощи двухэкспозиционной голографической интерферометрии. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2397-Ук88. 9 p. [In Russian: Sladkowski, A. To the problem of normal displacements determining by means of two-exposure holographic interferometry]. Załącznik
  5. Моссаковский, В.И. & Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В. Определение напряжений в плоском диске железнодорожного колеса. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2398-Ук88. 14 p. [In Russian: Mossakowski, V.I. & Esaulov, V.P. & Sladkowski, A. Determination of stresses in a flat disc of a railway wheel]. Załącznik
  6. Есаулов, В.П. & Шевченко, Е.И. & Сладковский, А.В. & Калашникова, Л.С. & Гребенюк, Л.П. К вопросу создания новых профилей бандажей локомотивных колес и их эффективного ремонта. Киев: УкрНИИНТИ. 1988. Депонировано 19.09.88. No. 2399-Ук88. 9 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Shevchenko, E.I. & Sladkowski, A. & Kalashnikova, L.S. & Grebenyuk, L.P. To the question of creating of new profiles of bandages of locomotive wheels and its efficient repair]. Załącznik
  7. Есаулов, В.П. & Сладковский, А.В. Применение полуаналитического МКЭ к расчету тел вращения под действием неосесимметричной нагрузки. Киев: УкрНИИНТИ. 1989. Депонировано 02.01.89. No. 14-Ук89. 18 p. [In Russian: Esaulov, V.P. & Sladkowski, A. Using of the semi-analytical FEM to the calculation of rotation bodies under the action of non-axisymmetric load]. Załącznik
  8. Сладковский, А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо - рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов. Днепропетровск: Государственная горная академия Украины. 1997. Автореф. дис. ... докт. техн. наук. 35 p. [In Russian: Sladkowski, A. Theoretical justification and development of rational designs of a wheel-rail pair for rail mining vehicles and aggregates]. Załącznik
  9. Сладковский, А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо - рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов. Днепропетровск: Государственная металлургическая академия Украины. 1997. Дис. ... докт. техн. наук. 362 p. [In Russian: Sladkowski, A. Theoretical justification and development of rational designs of a wheel-rail pair for rail mining vehicles and aggregates]. Załącznik

Aktualności

Szkoła Letnia w Mariborze

2019-07-04

Na początku lipca 2019 r. profesorowie Aleksander Sładkowski i Łukasz Konieczny wzięli udział w letniej szkole, która odbyła się na Uniwersytecie w Mariborze w... więcej

Transport Problems 2019

2019-06-29

W dniach 24-25.06.2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się VIII Sympozjum Młodych Naukowców realizujących badania związane z szerokorozumianą... więcej

Realizacja projektu SmaLog w pierwszym półroczu 2019 roku

2019-06-05

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SmaLog, który jest wykonywany w ramach europejskiego programu ERASMUS+ KA2. Zadaniem wskazanego... więcej

Udział Wydziału Transportu w programie CEEPUS

2019-06-04

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie CEEPUS. Program ten zapewnia mobilność studentów i nauczycieli w krajach Europy... więcej

Grey_216a3 Grey_204a Grey_195a Grey_207a2 Grey_198a Grey_224a Grey_172a Grey_207a
Grey_144a Grey_177a2 Grey_214a Grey_207a3 Grey_198a3 Grey_177a Grey_192a2 Grey_192a3