Dydaktyczna

Pierwsze doświadczenie pedagogiczne A. Sładkowski otrzymał jeszcze będąc studentem Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Państwowego (DSU), wykonując funkcję organizatora i kierownika koła matematycznego w szkole średniej (liceum) nr. 74 w latach 1975 - 1977.

Regularne zajęcia ze studentami A. Sładkowski rozpoczął od 1980 roku jako asystent (pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu) Katedry Komputerowego Oprogramowania Matematycznego DSU. Były to wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Metody Programowania i Informatyka”.

Przejście do Dniepropietrowskiego Instytutu Metalurgicznego (DMetI) w 1987 roku sprzyjało zmianie profilu zajęć, chociaż jeszcze jakiś czas A. Sładkowski kontynuował studia ze studentami DSU. Dla studentów DMetI A. Sładkowski, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt oraz profesor nadzwyczajny, prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z "Podstaw Konstrukcji Maszyn", "Teorii Mechanizmów i Maszyn", "Dynamiki Maszyn."

W swojej praktyce pedagogicznej A. Sładkowski powszechnie stosował sprzęt komputerowy. Na przykład, obowiązkowe dla studentów niemechanicznych specjalności odliczenia reduktora jednostopniowego zostały zautomatyzowane, do czego został napisany specjalny program, który pozwala przeprowadzić obliczenia w trybie interaktywnym [88]. W artykułach [86, 89] opisano doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii komputerowej w szkoleniu fachowców mechanicznego profilu w DMetI (NMetAU).

Innym obszarem działalności pedagogicznej prof. A. Sładkowskiego było przygotowanie doktorantów. Pod jego kierunkiem ukończyli studia doktoranckie I. Gondar i W. Ruban. Wynikiem ich badań był szereg wspólnych prac badawczych [98, 99, 107, 108, 110, 111, 113, 132, 133, 140, 151, 187, 188, 213].

Od roku 1997 jako profesor A. Sładkowski prowadził zajęcia dla studentów Państwowego Instytutu Szkolenia i Przekwalifikowania Kadry w Przemyśle Metalurgicznym w Dniepropietrowsku i Nikopolu. Prowadzono zajęcia z przedmiotów "Podstawy Konstrukcji Maszyn" oraz "Programowanie".

Od 2000 roku profesor A. Sładkowski pracuje na Politechnice Śląskiej, najpierw w Katerze Transportu Szynowego, a następnie w Katedrze Logistyki i Transportu Przemysłowego na stanowiskach profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego. W 2009 roku został wybrany na stanowisko kierownika Katedry (ponownie wybrany w 2013 roku).

W Katedrze Transportu Szynowego prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: "Metody i techniki badań pojazdów"; "Dynamika i drgania pojazdów szynowych"; "Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu pojazdów szynowych"; "Teoria ruchu pojazdów szynowych"; "Teoria napędu i hamowania"; „Napęd i sterowanie pojazdów szynowych” oraz prowadził prace przejściowe i dyplomowe na specjalności „Eksploatacja i utrzymanie pojazdów”. W 2003 roku odbył miesięczny staż w Miejskim Uniwersytecie Manchesteru (Manchester Metropolitan University).

Przechodząc w roku 2006 do Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego prof. A. Sładkowski prowadził wykłady z przedmiotów: "Mechanika Techniczna", "Wytrzymałość Materiałów", "Dynamika Maszyn", "Ustroje nośne". Także prowadzi seminaria dyplomowe. Był kierownikiem rocznych studiów podyplomowych "Logistyka Transportu".

Pod kierunkiem prof. A. Sładkowskiego przygotowano i obroniono wiele prac magisterskich i inżynierskich. W swojej działalności dydaktycznej A. Sładkowski wykorzystuje podejście oparte na zasadzie, że docelowa jest orientacja naukowa i praktyczna prac dyplomowych. Niektóre prace studentów otrzymały nagrody znanych firm i organizacji. Na przykład, praca magistra A. Furicha dostała nagrodę koncernu "Fiat". Nie jest więc zaskoczeniem, że wiele prac studentów również kończą się wspólnymi publikacjami w czasopismach lub zeszytach naukowych [100, 157, 179, 191, 192, 201, 202, 203, 204, 212, 216, 217, 225, 237, 243, 246, 256, 283, 285].

Dużo czasu prof. Sładkowski poświęca promowaniu doktorantów. Wiele publikacji napisanych wspólnie z doktorantami może potwierdzić ten fakt [91, 92, 93, 97, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 208, 210, 211, 215, 227, 232, 238, 239, 240, 246, 251, 255, 275, 291, 308, 328, 329, 331, 332, 333].

Wynikiem powyższego podejścia są z powodzeniem obronione prace doktorskie: T. Kuminek „Wpływ profilu tocznego koła kolejowego na współpracę elementów systemu koło-szyna” (2005, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); J. Młyńczak „Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych” (2006, Politechnika Śląska); T. Łukasik „Zastosowanie metody linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym do wyznaczania trwałości zmęczeniowej spawanych konstrukcji aluminiowych” (2008, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); T. Haniszewski „Modelowanie dynamiki lin stalowych w konstrukcjach maszyn transportowych” (2013, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); E. Myrzahmetov „Sprzęt oraz technologii oszczędzania energii i zasobów przy transporcie lepkich olejów i produktów ropopochodnych” (2013, KazNTU); A. Utegenova „Uzasadnienie racjonalnego systemu transportowego kopalni odkrywkowej w oparciu o kryterium energetyczne” (2019, KazNRTU); Zh. Abdirassilov „Zapewnienie konkurencyjności pociągów kontenerowych wzdłuż korytarzy tranzytowych Republiki Kazachstanu” (2020, KazATK); M. Izteleuova „Opracowanie propozycji ulepszeń transportowo-logistycznego systemu Kazachstanu” (2020, KazATK); V. Ruban „Poprawa efektywności regeneracji zestawów kołowych poprzez frezowanie powierzchni roboczych na obrabiarkach KZh20" (2021, NMetAU); S. Toktamissova „Poprawa efektywności pracy studni przepompowywania złóż uranu za pomocą kombinowanych agregatów pompowych” (2022, KazNRTU); K. Sharipbekova „Wpływ rozwoju systemów logistycznych na efektywność funkcjonowania w gospodarce Kazachstanu” (2022, ENU); W. Kamiński „Opracowanie metody oceny funkcjonowania sieci kolejowej wybranych regionów Polski” (2022, SUT); T. Samigulin „Rozwój Smart-technologii dla systemów sterowania złożonymi obiektami w oparciu o podejścia sztucznej inteligencji” (2022, KazNRTU); A. Igbayeva „Badania i rozwój technologii produkcji obudów pomp z betonu zbrojonego włóknami” (2022, KazNRTU); G. Akanova „Udoskonalenie konstrukcji maszyn wirnikowych ze współosiowym układem wirników” (2022, KazNRTU).

Profesor A. Sładkowski przygotował i prowadził cykle wykładów autorskich dla doktorantów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej pt. "Podstawy Mechaniki Klasycznej", "Podstawy Metody Elementów skończonych", "Numeryczne Metody Mechaniki". Dużą pomocą dla słuchaczy z tych przedmiotów może być monografia i jednocześnie podręcznik [121].

Metodyczna (dydaktyczna) praca na Wydziale Transportu, w której prof. Sładkowski uczestniczy wraz z innymi przedstawicielami władz wydziału, opisana jest w artykułach [190, 199, 245].

Metodyczna (dydaktyczna) praca prof. A. Sładkowskiego miała odzwierciedlenie również w opracowaniu wspólnych z DIIT (Dnipro) oraz MIIT (Moskwa) programów szkolenia dla magistrów i doktorantów kierunku "Inteligentne Systemy Transportowe" (Projekt CITISET programu TEMPUS) [248, 252, 254, 264, 265, 287, 320] oraz wspólnie z ChAI podręcznik [290].

Międzynarodowa naukowo-pedagogiczna działalność prof. A. Sładkowskiego stanowi oddzielny aspekt. Prof. A. Sładkowski brał udział w różnych europejskich programach ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, wykładał na różnych uniwersytetach. Tutaj możemy wymienić tylko niektóre miasta: Petersburg, Naberezhnye Chelny, Tiumeń, Ekaterynburg, Perm, Rostów nad Donem, Włodzimierz, Tambow, Kijow, Odessa, Dnipro, Charkow, Antwerpia, Szeged, Wilno, Kłajpeda, Daugavpils, Ryga, Livorno, Piza, Covilha, Newcastle, Manchester, Sofia, Bukareszt, Fontainebleau, Paryż, Pardubice, Almaty, Taszkent, Baku, Maribor, Zagrzeb, Žilina, Porto, Jaen, Lwów, Żytomierz, Bitola, Kowno, Novi Sad, Batumi, Ruse, Konstanca i wielu innych. Istotnym doświadczeniem było uczestnictwo nie tylko nauczycieli Politechniki Śląskiej, ale także studentów w letniej szkole RailNewcastle w latach 2013 i 2014 [271].

W latach 2016-2018 A. Sładkowski brał udział w pracach komisji jako członek panelu ekspertów do akredytacji doktorskich (PhD) programów kształcenia na Wydziale Transportu i Nauk o Trafiku (Zagrzeb, Chorwacja), na Wydziale Nauk Morskich (Rijeka, Chorwacja) oraz na Wydziale Transportu (Ruse, Bułgaria).

W latach 2017-2021 roku uczestniczył w obradach Rad ds. obrony prac doktorskich i habilitacyjnych na Uniwersytetach w Ruse, Sofii (Bułgaria) oraz Almaty (Kazachstan).

Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji w Polsce prof. A. Sładkowski został w 2014 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W 2016 roku został odznaczony Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej".

Pedagogiczne zasługi prof. A. Sładkowskiego również doceniono na arenie międzynarodowej. W szczególności, w 2013 roku Uralski Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego (USURT, Ekaterinburg, Rosja) nadał A. Sładkowskiemu tytuł profesora honorowego USURT.

W tym samym roku Uniwersytet w Segedynie nadał A. Sładkowskiemu tytuł Doskonałego Partnera do Współpracy.

W 2019 roku Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego imienia akademika V. Lazaryana (DIIT, Ukraina) nadał A. Sładkowskiemu tytuł profesora honorowego.

W 2020 roku prof. dr hab. A. Sładkowski otrzymał indywidualną nagrodę JM Rektora Politechniki Śląskiej za całokształt dorobku.

W 2021 roku Prezydent RP p. Andrzej Duda nadał A. Sładkowskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Możemy zatem podsumować, że prof. A. Sładkowski ma duże doświadczenie w nauczaniu oraz pracy metodycznej (dydaktycznej), stale podnosząc swój poziom umiejętności i jest chętny do współpracy z kolegami z innych szkół wyższych, przedstawicieli firm i organizacji.


Do tyłu

Aktualności

Czy istnieją granice współpracy międzynarodowej?

2022-12-07

Takie nieco retoryczne pytanie znalazło się w tytule tego newsa nieprzypadkowo. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. prof. A. Sładkowski odwiedził Wilno.... więcej

Sukcesy zagranicznych studentów i doktorantów

2022-11-24

Prof. A. Sładkowski poświęca wiele czasu na kształcenie studentów i doktorantów, także wśród obywateli innych krajów. Czasami jest to dość długi proces, podczas... więcej

Wizyta w Sofii i Ruse

2022-11-15

Na początku listopada 2022 r. prof. A. Sładkowski złożył wizytę na Uniwersytecie Architektury, Inżynierii Lądowej i Geodezji (UACG, Sofia, Bułgaria). Politechnika... więcej

Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

2022-10-17

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbyło się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej... więcej

Grey_216a3 Grey_160a2 Grey_207a Grey_108a Grey_224a2 Grey_152a Grey_245a Grey_177a
Grey_168a Grey_207a3 Grey_224a Grey_204a Grey_201a Grey_216a Grey_190a Grey_214a