Dydaktyczna

Pierwsze doświadczenie pedagogiczne A. Sładkowski otrzymał jeszcze będąc studentem Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Państwowego (DSU), wykonując funkcję organizatora i kierownika koła matematycznego w szkole średniej (liceum) nr. 74 w latach 1975 - 1977.

Regularne zajęcia ze studentami A. Sładkowski rozpoczął od 1980 roku jako asystent (pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu) Katedry Komputerowego Oprogramowania Matematycznego DSU. Były to wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Metody Programowania i Informatyka”.

Przejście do Dniepropietrowskiego Instytutu Metalurgicznego (DMetI) w 1987 roku sprzyjało zmianie profilu zajęć, chociaż jeszcze jakiś czas A. Sładkowski kontynuował studia ze studentami DSU. Dla studentów DMetI A. Sładkowski, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt oraz profesor nadzwyczajny, prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z "Podstaw Konstrukcji Maszyn", "Teorii Mechanizmów i Maszyn", "Dynamiki Maszyn."

W swojej praktyce pedagogicznej A. Sładkowski powszechnie stosował sprzęt komputerowy. Na przykład, obowiązkowe dla studentów niemechanicznych specjalności odliczenia reduktora jednostopniowego zostały zautomatyzowane, do czego został napisany specjalny program, który pozwala przeprowadzić obliczenia w trybie interaktywnym [88]. W artykułach [86, 89] opisano doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii komputerowej w szkoleniu fachowców mechanicznego profilu w DMetI (NMetAU).

Innym obszarem działalności pedagogicznej prof. A. Sładkowskiego było przygotowanie doktorantów. Pod jego kierunkiem ukończyli studia doktoranckie I. Gondar i W. Ruban. Wynikiem ich badań był szereg wspólnych prac badawczych [98, 99, 107, 108, 110, 111, 113, 132, 133, 140, 151, 187, 188, 213].

Od roku 1997 jako profesor A. Sładkowski prowadził zajęcia dla studentów Państwowego Instytutu Szkolenia i Przekwalifikowania Kadry w Przemyśle Metalurgicznym w Dniepropietrowsku i Nikopolu. Prowadzono zajęcia z przedmiotów "Podstawy Konstrukcji Maszyn" oraz "Programowanie".

Od 2000 roku profesor A. Sładkowski pracuje na Politechnice Śląskiej, najpierw w Katerze Transportu Szynowego, a następnie w Katedrze Logistyki i Transportu Przemysłowego na stanowiskach profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego. W 2009 roku został wybrany na stanowisko kierownika Katedry (ponownie wybrany w 2013 roku).

W Katedrze Transportu Szynowego prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: "Metody i techniki badań pojazdów"; "Dynamika i drgania pojazdów szynowych"; "Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu pojazdów szynowych"; "Teoria ruchu pojazdów szynowych"; "Teoria napędu i hamowania"; „Napęd i sterowanie pojazdów szynowych” oraz prowadził prace przejściowe i dyplomowe na specjalności „Eksploatacja i utrzymanie pojazdów”. W 2003 roku odbył miesięczny staż w Miejskim Uniwersytecie Manchesteru (Manchester Metropolitan University).

Przechodząc w roku 2006 do Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego prof. A. Sładkowski prowadził wykłady z przedmiotów: "Mechanika Techniczna", "Wytrzymałość Materiałów", "Dynamika Maszyn", "Ustroje nośne". Także prowadzi seminaria dyplomowe. Jest kierownikiem rocznych studiów podyplomowych "Logistyka Transportu".

Pod kierunkiem prof. A. Sładkowskiego przygotowano i obroniono wiele prac magisterskich i inżynierskich. W swojej działalności dydaktycznej A. Sładkowski wykorzystuje podejście oparte na zasadzie, że docelowa jest orientacja naukowa i praktyczna prac dyplomowych. Niektóre prace studentów otrzymały nagrody znanych firm i organizacji. Na przykład, praca magistra A. Furicha dostała nagrodę koncernu "Fiat". Nie jest więc zaskoczeniem, że wiele prac studentów również kończą się wspólnymi publikacjami w czasopismach lub zeszytach naukowych [100, 157, 179, 191, 192, 201, 202, 203, 204, 212, 216, 217, 225, 237, 243, 246, 256, 283, 285].

Dużo czasu prof. Sładkowski poświęca promowaniu doktorantów. Wiele publikacji napisanych wspólnie z doktorantami może potwierdzić ten fakt [91, 92, 93, 97, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 208, 210, 211, 215, 227, 232, 238, 239, 240, 246, 251, 255, 275, 291, 308, 328, 329, 331, 332, 333].

Wynikiem powyższego podejścia są z powodzeniem obronione prace doktorskie: T. Kuminek "Wpływ profilu tocznego koła kolejowego na współpracę elementów systemu koło-szyna" (2005, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); J. Młyńczak "Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych" (2006, Politechnika Śląska); T. Łukasik „Zastosowanie metody linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym do wyznaczania trwałości zmęczeniowej spawanych konstrukcji aluminiowych" (2008, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); T. Haniszewski "Modelowanie dynamiki lin stalowych w konstrukcjach maszyn transportowych" (2013, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); E. Myrzahmetov "Sprzęt oraz technologii oszczędzania energii i zasobów przy transporcie lepkich olejów i produktów ropopochodnych" (2013, KazNTU).

Profesor A. Sładkowski przygotował i prowadził cykle wykładów autorskich dla doktorantów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej pt. "Podstawy Mechaniki Klasycznej", "Podstawy Metody Elementów skończonych", "Numeryczne Metody Mechaniki". Dużą pomocą dla słuchaczy z tych przedmiotów może być monografia i jednocześnie podręcznik [121].

Metodyczna (dydaktyczna) praca na Wydziale Transportu, w której prof. Sładkowski uczestniczy wraz z innymi przedstawicielami władz wydziału, opisana jest w artykułach [190, 199, 245].

Metodyczna (dydaktyczna) praca prof. A. Sładkowskiego miała odzwierciedlenie również w opracowaniu wspólnych z DIIT (Dnipro) oraz MIIT (Moskwa) programów szkolenia dla magistrów i doktorantów kierunku "Inteligentne Systemy Transportowe" (Projekt CITISET programu TEMPUS) [248, 252, 254, 264, 265, 287, 320] oraz wspólnie z ChAI podręcznik [290].

Międzynarodowa naukowo-pedagogiczna działalność prof. A. Sładkowskiego stanowi oddzielny aspekt. Prof. A. Sładkowski brał udział w różnych europejskich programach ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, wykładał na różnych uniwersytetach. Tutaj możemy wymienić tylko niektóre miasta: Petersburg, Naberezhnye Chelny, Tiumeń, Ekaterynburg, Perm, Rostów nad Donem, Włodzimierz, Tambow, Kijow, Odessa, Dnipro, Charkow, Antwerpia, Szeged, Wilno, Kłajpeda, Daugavpils, Ryga, Livorno, Piza, Covilha, Newcastle, Manchester, Sofia, Bukareszt, Fontainebleau, Paryż, Pardubice, Almaty, Taszkent, Baku, Maribor, Zagrzeb, Žilina i inne. Istotnym doświadczeniem było uczestnictwo nie tylko nauczycieli Politechniki Śląskiej, ale także studentów w letniej szkole RailNewcastle w latach 2013 i 2014 [271].

W 2016 roku A. Sładkowski brał udział w pracach komisji jako członek panelu ekspertów do akredytacji doktorskich (PhD) programów kształcenia na Wydziale Transportu i Nauk o Trafiku, oraz (Zagrzeb) na Wydziale Nauk Morskich (Rijeka).

W 2017 roku uczestniczył w obradach Rady ds. obrony pracy habilitacyjnej w Uniwersytecie Ruse (Bułgaria).

Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji w Polsce prof. A. Sładkowski został w 2014 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W 2016 roku został odznaczony Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej".

Pedagogiczne zasługi prof. A. Sładkowskiego również oceniono na arenie międzynarodowej. W szczególności, w 2013 roku Uralski Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego (USURT, Ekaterinburg, Rosja) nadał A. Sładkowskiemu tytuł profesora honorowego USURT.

W tym samym roku Uniwersytet w Segedynie nadał A. Sładkowskiemu tytuł Doskonałego Partnera do Współpracy.

Możemy zatem podsumować, że prof. A. Sładkowski ma duże doświadczenie w nauczaniu oraz pracy metodycznej (dydaktycznej), stale podnosząc swój poziom umiejętności i jest chętny do współpracy z kolegami z innych szkół wyższych, przedstawicieli firm i organizacji.


Do tyłu

Aktualności

Seminaria naukowe w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu

2019-02-11

Grudzień 2018 – styczeń 2019 roku były jednymi z najbardziej owocnych miesięcy dotyczących realizacji działalności naukowej Katedry Logistyki i Technologii... więcej

Konferencja w Oświęcimiu

2019-01-18

W dniu 17 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie i inżynieria produkcji w... więcej

Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem w Żylinie

2019-01-11

Jednym z najbliżej położonych geograficznie względem Katowic uniwersytetów zagranicznych jest Uniwersytet w Żylinie (Słowacja). Tradycyjnie naukowcy Politechniki... więcej

Wizyta do Almaty

2018-12-25

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyła się kolejna wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego do Almaty. Wyjazd ten był związany ze współpracą Politechniki Śląskiej z... więcej

Grey_177a2 Grey_190a Grey_170a Grey_160a2 Grey_198a Grey_192a3 Grey_216a2 Grey_207a3
Grey_214a Grey_230a Grey_224a2 Grey_160a Grey_133a Grey_168a Grey_167a Grey_192a2