Dydaktyczna

Pierwsze doświadczenie pedagogiczne A. Sładkowski otrzymał jeszcze będąc studentem Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Państwowego (DSU), wykonując funkcję organizatora i kierownika koła matematycznego w szkole średniej (liceum) nr. 74 w latach 1975 - 1977.

Regularne zajęcia ze studentami A. Sładkowski rozpoczął od 1980 roku jako asystent (pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu) Katedry Komputerowego Oprogramowania Matematycznego DSU. Były to wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Metody Programowania i Informatyka”.

Przejście do Dniepropietrowskiego Instytutu Metalurgicznego (DMetI) w 1987 roku sprzyjało zmianie profilu zajęć, chociaż jeszcze jakiś czas A. Sładkowski kontynuował studia ze studentami DSU. Dla studentów DMetI A. Sładkowski, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt oraz profesor nadzwyczajny, prowadził wykłady, ćwiczenia i laboratoria z "Podstaw Konstrukcji Maszyn", "Teorii Mechanizmów i Maszyn", "Dynamiki Maszyn."

W swojej praktyce pedagogicznej A. Sładkowski powszechnie stosował sprzęt komputerowy. Na przykład, obowiązkowe dla studentów niemechanicznych specjalności odliczenia reduktora jednostopniowego zostały zautomatyzowane, do czego został napisany specjalny program, który pozwala przeprowadzić obliczenia w trybie interaktywnym [88]. W artykułach [86, 89] opisano doświadczenia związane z wykorzystaniem technologii komputerowej w szkoleniu fachowców mechanicznego profilu w DMetI (NMetAU).

Innym obszarem działalności pedagogicznej prof. A. Sładkowskiego było przygotowanie doktorantów. Pod jego kierunkiem ukończyli studia doktoranckie I. Gondar i W. Ruban. Wynikiem ich badań był szereg wspólnych prac badawczych [98, 99, 107, 108, 110, 111, 113, 132, 133, 140, 151, 187, 188, 213].

Od roku 1997 jako profesor A. Sładkowski prowadził zajęcia dla studentów Państwowego Instytutu Szkolenia i Przekwalifikowania Kadry w Przemyśle Metalurgicznym w Dniepropietrowsku i Nikopolu. Prowadzono zajęcia z przedmiotów "Podstawy Konstrukcji Maszyn" oraz "Programowanie".

Od 2000 roku profesor A. Sładkowski pracuje na Politechnice Śląskiej, najpierw w Katerze Transportu Szynowego, a następnie w Katedrze Logistyki i Transportu Przemysłowego na stanowiskach profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego. W 2009 roku został wybrany na stanowisko kierownika Katedry (ponownie wybrany w 2013 roku).

W Katedrze Transportu Szynowego prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: "Metody i techniki badań pojazdów"; "Dynamika i drgania pojazdów szynowych"; "Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu pojazdów szynowych"; "Teoria ruchu pojazdów szynowych"; "Teoria napędu i hamowania"; „Napęd i sterowanie pojazdów szynowych” oraz prowadził prace przejściowe i dyplomowe na specjalności „Eksploatacja i utrzymanie pojazdów”. W 2003 roku odbył miesięczny staż w Miejskim Uniwersytecie Manchesteru (Manchester Metropolitan University).

Przechodząc w roku 2006 do Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego prof. A. Sładkowski prowadził wykłady z przedmiotów: "Mechanika Techniczna", "Wytrzymałość Materiałów", "Dynamika Maszyn", "Ustroje nośne". Także prowadzi seminaria dyplomowe. Jest kierownikiem rocznych studiów podyplomowych "Logistyka Transportu".

Pod kierunkiem prof. A. Sładkowskiego przygotowano i obroniono wiele prac magisterskich i inżynierskich. W swojej działalności dydaktycznej A. Sładkowski wykorzystuje podejście oparte na zasadzie, że docelowa jest orientacja naukowa i praktyczna prac dyplomowych. Niektóre prace studentów otrzymały nagrody znanych firm i organizacji. Na przykład, praca magistra A. Furicha dostała nagrodę koncernu "Fiat". Nie jest więc zaskoczeniem, że wiele prac studentów również kończą się wspólnymi publikacjami w czasopismach lub zeszytach naukowych [100, 157, 179, 191, 192, 201, 202, 203, 204, 212, 216, 217, 225, 237, 243, 246, 256, 283, 285].

Dużo czasu prof. Sładkowski poświęca promowaniu doktorantów. Wiele publikacji napisanych wspólnie z doktorantami może potwierdzić ten fakt [91, 92, 93, 97, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 172, 173, 208, 210, 211, 215, 227, 232, 238, 239, 240, 246, 251, 255, 275, 291, 308, 328, 329, 331, 332, 333].

Wynikiem powyższego podejścia są z powodzeniem obronione prace doktorskie: T. Kuminek "Wpływ profilu tocznego koła kolejowego na współpracę elementów systemu koło-szyna" (2005, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); J. Młyńczak "Analiza metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych" (2006, Politechnika Śląska); T. Łukasik „Zastosowanie metody linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym do wyznaczania trwałości zmęczeniowej spawanych konstrukcji aluminiowych" (2008, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); T. Haniszewski "Modelowanie dynamiki lin stalowych w konstrukcjach maszyn transportowych" (2013, Politechnika Śląska, z wyróżnieniem); E. Myrzahmetov "Sprzęt oraz technologii oszczędzania energii i zasobów przy transporcie lepkich olejów i produktów ropopochodnych" (2013, KazNTU).

Profesor A. Sładkowski przygotował i prowadził cykle wykładów autorskich dla doktorantów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej pt. "Podstawy Mechaniki Klasycznej", "Podstawy Metody Elementów skończonych", "Numeryczne Metody Mechaniki". Dużą pomocą dla słuchaczy z tych przedmiotów może być monografia i jednocześnie podręcznik [121].

Metodyczna (dydaktyczna) praca na Wydziale Transportu, w której prof. Sładkowski uczestniczy wraz z innymi przedstawicielami władz wydziału, opisana jest w artykułach [190, 199, 245].

Metodyczna (dydaktyczna) praca prof. A. Sładkowskiego miała odzwierciedlenie również w opracowaniu wspólnych z DIIT (Dnipro) oraz MIIT (Moskwa) programów szkolenia dla magistrów i doktorantów kierunku "Inteligentne Systemy Transportowe" (Projekt CITISET programu TEMPUS) [248, 252, 254, 264, 265, 287, 320] oraz wspólnie z ChAI podręcznik [290].

Międzynarodowa naukowo-pedagogiczna działalność prof. A. Sładkowskiego stanowi oddzielny aspekt. Prof. A. Sładkowski brał udział w różnych europejskich programach ERASMUS, TEMPUS, CEEPUS, wykładał na różnych uniwersytetach. Tutaj możemy wymienić tylko niektóre miasta: Petersburg, Naberezhnye Chelny, Tiumeń, Ekaterynburg, Perm, Rostów nad Donem, Włodzimierz, Tambow, Kijow, Odessa, Dnipro, Charkow, Antwerpia, Szeged, Wilno, Kłajpeda, Daugavpils, Ryga, Livorno, Piza, Covilha, Newcastle, Manchester, Sofia, Bukareszt, Fontainebleau, Paryż, Pardubice, Almaty, Taszkent, Baku, Maribor, Zagrzeb, Žilina i inne. Istotnym doświadczeniem było uczestnictwo nie tylko nauczycieli Politechniki Śląskiej, ale także studentów w letniej szkole RailNewcastle w latach 2013 i 2014 [271].

W 2016 roku A. Sładkowski brał udział w pracach komisji jako członek panelu ekspertów do akredytacji doktorskich (PhD) programów kształcenia na Wydziale Transportu i Nauk o Trafiku, oraz (Zagrzeb) na Wydziale Nauk Morskich (Rijeka).

W 2017 roku uczestniczył w obradach Rady ds. obrony pracy habilitacyjnej w Uniwersytecie Ruse (Bułgaria).

Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji w Polsce prof. A. Sładkowski został w 2014 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W 2016 roku został odznaczony Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej".

Pedagogiczne zasługi prof. A. Sładkowskiego również oceniono na arenie międzynarodowej. W szczególności, w 2013 roku Uralski Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego (USURT, Ekaterinburg, Rosja) nadał A. Sładkowskiemu tytuł profesora honorowego USURT.

W tym samym roku Uniwersytet w Segedynie nadał A. Sładkowskiemu tytuł Doskonałego Partnera do Współpracy.

W 2019 roku Dniprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego imienia akademika V. Lazaryana (DIIT, Ukraina) nadał A. Sładkowskiemu tytuł profesora honorowego.

Możemy zatem podsumować, że prof. A. Sładkowski ma duże doświadczenie w nauczaniu oraz pracy metodycznej (dydaktycznej), stale podnosząc swój poziom umiejętności i jest chętny do współpracy z kolegami z innych szkół wyższych, przedstawicieli firm i organizacji.


Do tyłu

Aktualności

Wizyta w Azerbejdżanie

2021-10-31

Pod koniec października 2021 roku w Baku w trybie hybrydowym (online + offline) odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia logistyki, zarządzania i... więcej

Pomyślne zakończenie grantu SmaLog

2021-10-15

14 października 2021 r. był ostatnim dniem grantu SmaLog, który trwał 4 lata. W związku z pandemią grant został przedłużony o rok. Oprócz opracowania programów... więcej

Dni CEEPUS na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Segedynie

2021-10-03

17 zagranicznych wykładowców gościło w tygodniu od 27 września do 1 października 2021 r. na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Segedynie, który w roku akademickim... więcej

Rozwój naukowych i dydaktycznych kontaktów z krajami bałkańskimi

2021-07-27

W maju i lipcu 2021 prof. Aleksander Sładkowski, pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i... więcej

Grey_082a Grey_216a3 Grey_152a Grey_224a Grey_190a Grey_160a Grey_108a Grey_192a2
Grey_189a Grey_201a Grey_230a Grey_077a Grey_216a Grey_204a Grey_192a3 Grey_167a