Organizacyjna

Działalność organizacyjna A. Sładkowskiego rozpoczęła się w czasach studenckich. Od 1975 do 1977 roku A. Sładkowski zorganizował niedzielną szkołę matematyczną (koło) dla uczniów w szkoły średniej (liceum) nr. 74 (Dniepropietrowsk) i prowadził we współpracy z innymi studentami z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Państwowego (DSU) zajęcia z zaawansowanego kursu matematyki.

W ostatnim roku studiów na uniwersytecie został wybrany na starostę grupy studenckiej. Z funkcji tej oraz powierzonych zadań wywiązywał się w sposób należyty.

Aktywną organizacyjną i społeczną pracę A. Sładkowski prowadził podczas studiów doktoranckich (1978-1981) w Katedrze Stosowanej Teorii Sprężystości DSU.

Podczas pracy w Diagnostycznym Branżowym Laboratorium Holografii był kierownikiem zespołu (sektora) naukowego, organizując prace związane z automatycznym rozszyfrowaniem holograficznych interferogramów. Był odpowiedzialnym wykonawcą pracy naukowo-badawczej na temat opracowania potężnego źródła ciągłego koherentnego promieniowania (lasera), która wykonywana była wspólnie z Instytutem Automatyki i Elektrometrii Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR.

Podczas pracy w Dniepropietrowskim Instytucie Metalurgicznym (DMetI, teraz NMetAU) był odpowiedzialnym za wykonanie 12 naukowo-badawczych prac budżetowych i zleconych, które prowadzone były na zamówienie Ministerstwa Transportu Kolejowego ZSRR, wielu fabryk i kopalni.

W 1992 roku założył i prowadził małe przedsiębiorstwo "Zhekor", które wykonywało naprawę frez profilowych do renowacji powierzchni tocznych kół lokomotyw na frezarkach KŻ-20 różnych modyfikacji. Firma ta produkowała również szablony, szablony kontrolne i kopiarki do obróbki kół wagonów i lokomotyw na tokarkach kołowych.

W latach 2003-2005, prof. A. Sładkowski był kierownikiem dużego budżetowego projektu naukowo-badawczego pt. "Analityczna i eksperymentalna weryfikacja wytrzymałościowych obliczeń numerycznych elementów układów napędowych pojazdów szynowych (z uwzględnieniem międzynarodowych norm i przepisów kolejowych)". Dla jego skutecznej realizacji była potrzebna skoordynowana praca 14 pracowników z dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej.

W 2009 roku prof. A. Sładkowski został po raz pierwszy wybrany na stanowisko Kierownika Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego. Dzięki swoim znacznym wysiłkom organizacyjnym oraz dzięki skoordynowanej pracy pracowników katedry, a także współpracy z kierownictwem wydziału, udało się znacząco poprawić wyniki finansowe katedry. W 2013 roku On został ponownie wybrany na czteroletnią kadencję kierownika katedry. W trakcie pełnienia funkcji kierowniczej pod kierunkiem prof. A. Sładkowskiego wykonano w katedrze wiele prac zleconych i ekspertyz. W 2017 roku w związku z połączeniem katedr prof. A. Sładkowski został wybrany na stanowisko kierownika Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych. W latach 2018 – 2020 pełnił funkcje kierownika Katedry Logistyki i Technologii Transportu.

Jeszcze jednym aspektem organizacyjnej działalności prof. A. Sładkowskigo jest współpraca międzynarodowa. Dzięki szeroko rozwiniętym kontaktom międzynarodowym, znajomości 4 języków, w 2007 roku został nominowany na stanowisko pełnomocnika dziekana ds. współpracy międzynarodowej. Wybór ten był zaakceptowany i zrozumiały dla większości pracowników wydziału. Jego osiągnięcia organizacyjne na tym stanowisku są znaczące. Do 2007 roku Wydział Transportu nie miał podpisanych umów w ramach programu ERASMUS, a w chwili obecnej z inicjatywy wydziału, Politechnika Śląska podpisała ponad 30 umów w ramach tego programu. Lista uczelni, które podpisały umowę o współpracy w ramach programu ERASMUS jest podana w sekcji współpracy międzynarodowej. Obecnie profesor A. Sładkowski koordynuje wymianę studentów i pracowników w ramach tego programu na wydziale, jako koordynator wydziałowy programu ERASMUS+ oraz koordynator ds. kontaktów międzynarodowych.

Wydział Transportu był zaangażowany w innym europejskim programie TEMPUS IV, w ramach którego wykonywano dwa projekty naukowo-dydaktyczne CITISET i GREENMA. Profesor A. Sładkowski był koordynatorem tych projektów ze strony polskiej. W szczególności, projekt CITISET miał na celu opracowanie magisterskich i doktoranckich programów z inteligentnych systemów transportowych. Oprócz Politechniki Śląskiej ze strony UE w projekcie uczestniczyły Uniwersytety Southamptona (Anglia), Linköpingu (Szwecja) oraz Instytut Transportu i Telekomunikacji (Łotwa). Strona rosyjska była reprezentowana przez Petersburski Państwowy Uniwersytet of Aerokosmicznej Instrumentacji (koordynator projektu), Moskiewskiego Uniwersytetu Transportu Kolejowego, Państwowych Uniwersytetów Technicznych Samary i Murmańska oraz JSC "Rosyjski Instytut Radionawigacji i Czasu". Ukraina w ramach projektu była reprezentowana przez Narodowy Aerokosmiczny Uniwersytet „Charkowski Instytut Lotnictwa”, Odesski Narodowy Uniwersytet Morski, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego i Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny.

Drugi podobny projekt GREENMA był poświęcony edukacji przez całe życie i studiom magisterskim w dziedzinie innowacyjnych technologii związanych z oszczędzaniem energii i kontroli środowiska dla rosyjskich uniwersytetów z udziałem pracodawców. Uczestniczyły w nim 10 rosyjskich uniwersytetów z miast: Tambow, Woroneż, Stawropol, Władykaukaz, Moskwa, Władimir, Iwanowo, Jekaterynburg, Tiumeń, Perm. Unia Europejska w ramach projektu reprezentowana jest oprócz Politechniki Śląskiej przez Uniwersytet Genui (koordynator projektu), Londynu i Alicante.

Później program TEMPUS stał się częścią programu ERASMUS+. W ramach tego programu w latach 2017-2021 na wydziale pod kierunkiem prof. A. Sławkowskiego z sukcesem został realizowany projekt „Magister miejskiego inteligentnego transportu i logistyki” (SmaLog). Oprócz Politechniki Śląskiej w projekcie brali udział 2 uniwersytety z Rzymu (University of Rome Tor Vergata - koordynator projektu), uniwersytety z Wismar (Niemcy), Charków, Kijów, Lwów, Żytomierz, Odessa (Ukraina), Tbilisi, Batumi (Gruzja).

W latach 2011 - 2014 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej (koordynator ze strony polskiej prof. A. Sładkowski) uczestniczył w projekcie TransLog4ComAd, wykonywanym w ramach programu CEEPUS. Nazwa projektu brzmiała "Trafik, transport i logistyka w celach osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej". Realizacja tego projektu była możliwa poprzez wymianę doświadczeń naukowych i pedagogicznych wśród krajów Europy Środkowej. W tym projekcie, oprócz Politechniki Śląskiej brały udział uczelnie i wydziały z miast: Nowy Sad (Serbia, koordynator projektu), Pardubice (Czechy), Maribor, Portoroż, Lublana (Słowenia), Żylina (Słowacja), Bukareszt (Rumunia), Bitola (Macedonia), Sarajewo (Bośnia).

W latach 2017-2022 wykonuje się analogiczny projekt „Wspieranie trwałego partnerstwa między środowiskiem akademickim a przemysłem w zakresie lepszego stosowania myślenia logistycznego” (FINALIST). W projekcie również biorą udział uniwersytety z Novi Sad (Serbia, koordynator projektu), Belgrad (Serbia), Budapeszt (Węgry), Gdańsk (Polska), Ljubljana, Portoroż (Słowenia), Rijeka (Chorwacja), Bitola (Macedonia), Kosice (Słowacja), Timisoara (Rumunia), Ceske Budejovice (Czechy) i inne.

W latach 2018-2022 wykonuje się analogiczny projekt „Autonomous Vehicles Universities” (AutoAuto), gdzie również lokalnym koordynatorem występuje prof. A. Sładkowski. W projekcie biorą udział uniwersytety z Gracu (Austria), Sofii (Bułgaria), Zagrzebia (Chorwacja), Ceske Budejovice (Czechy), Budapesztu (Węgry), Podgorica (Czarnogóra), Skopje (Macedonia), Cluj-Napoca (Rumunia), Novi Sad (Serbia), Mariboru i Lubljany (Słowenia), Košice (Słowacja) i innych.

Profesor A. Sładkowski zainicjował zawarcie szeregu umów o współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Śląską a uczelniami wyższymi z innych krajów (głównie spoza Unii). Są one wymienione w sekcji «współpraca międzynarodowa». W ramach tych umów przedmiotem są wymiany studentów i nauczycieli, rozwój wspólnych projektów badawczych. W perspektywie krótkoterminowej jest realizacja programów podwójnych dyplomów. Profesor A. Sładkowski sprawuje nadzór nad tymi projektami ze strony Politechniki Śląskiej.

W artykułach [190, 199, 245, 271, 311] opisana została współpraca międzynarodowa Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej organizowana i koordynowana przez prof. A. Sładkowskiego.

Pewną częścią międzynarodowej współpracy jest zawsze udział w międzynarodowych konferencjach i ich organizacja. Pewne doświadczenie w organizowaniu konferencji na poziomie krajowym A. Sładkowski nabył jeszcze w 1981 roku pracując w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Państwowym. Brał udział w organizacji dwóch Krajowych (ZSRR) Konferencji Naukowych "Wpływ środowiska na oddziaływania ciał stałych przy tarciu" i "Problemy mieszane mechaniki ciał odkształcalnych". To doświadczenie przydało się w 2002 roku, gdy jako sekretarz naukowy miał do czynienia z organizacją V Międzynarodowej Konferencji "Kolejowe zestawy kołowe. Projektowanie. Produkcja. Eksploatacja. Naprawa" [117].

W 2008 roku prof. A. Sładkowski przejął obowiązki przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Telematyka, logistyka i bezpieczeństwo transportu". Konferencja ta została zorganizowana przez trzy katedry Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Cieszynie [186].

W celu zgromadzenia wszystkich katedr całego wydziału do organizacji ogólnowydziałowej konferencji A. Sładkowski organizuje cyklicznie konferencję "Problemy transportu". Tradycją tych konferencji jest to, że jej inauguracja ma miejsce na wydziale, a następnie wszyscy uczestnicy przejeżdżają do interesujących miejsc w południowej Polsce, w których odbywają się główne obrady konferencji. Pierwsza konferencja (2009) odbyła się w Kroczycach, druga konferencja (2010) miała miejsce w Krakowie, trzecia konferencja (2011) w Tarnowskich Górach, czwarta (2012) w uzdrowiskowej miejscowości Ślemień, piąta (2013) w miejscowości Masłów w okolicy Kielc, szósta (2014) w miejscowości Zawada Pilicka na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, siódma (2015) w Opolu, ósma (2016) w Wałbrzychu, dziewiąta (2017) w Sulejowie, dziesiąta (2018) w Wiśle, jedenasta (2019) w Bochnie. Dwie ostatnie edycji konferencji (2020, 2021) odbywały się w trybie zdalnym (online), co było spowodowano sytuacją pandemiczną. Pewną tradycją konferencji jest to, że przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji ciągle się zmienia, tak, żeby młodzi pracownicy mogli zdobyć doświadczenie organizacyjne. W tym przypadku prof. A. Sładkowski kieruje Międzynarodowym Komitetem Naukowym i wykonuje funkcję koordynatora konferencji.

Kilka lat temu, młodzi naukowcy zaproponowali rozszerzenie formatu konferencji, o zorganizowanie razem z konferencją sympozjum młodych naukowców i specjalistów. Profesor A. Sładkowski poparł ten pomysł. Obecnie konferencja jest poprzedzana wskazanym sympozjum, które odbywa się pod tym samym tytułem "Problemy transportu".

Wskazana wyżej konferencja co roku staje się coraz bardziej atrakcyjna dla naukowców i ekspertów z całego świata i z roku na rok odnotowujemy co raz większą ilość zgłoszonych uczestników. Na przykład, w dziewiątej konferencji i szóstym sympozjum wzięło udział ponad 250 przedstawicieli nauki, edukacji i przemysłu z 21 krajów.

Duże doświadczenie prof. A. Sładkowskiego przy organizacji konferencji cenione jest w Polsce i na świecie. To nie jest zaskakujące dlatego, że jest on członkiem ponad 30 programowych, naukowych i organizacyjnych komitetów różnych konferencji. Na przykład, w latach 2014 - 2019 wraz z kolegami z Tbilisi i Kutaisi jako współprzewodniczący organizował 5 edycji polsko-gruzińskiej naukowo-technicznej konferencji "Most transportowy Europa - Azja" [281, 318]. W trudnych warunkach pandemii w 2021 r. wspólnie z azerskimi kolegami jako współprzewodniczący organizował w Baku konferencję pt. „Zagadnienia logistyki, zarządzania i eksploatacji w korytarzu transportowym Wschód-Zachód”, w której uczestniczyły naukowcy z 16 krajów.

Kolejnym obszarem działalności organizacyjnej prof. A. Sładkowskiego jest jego praca jako redaktora. Pierwszym doświadczeniem z tej dziedziny stała się monotematyczna monografia [163], przy napisaniu której udało się połączyć wysiłki naukowców z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Włoch, Holandii, Niemiec i Republiki Afryki Południowej. Następnie zostały opublikowane jeszcze 3 podobne monografie edytowane przez prof. A. Sładkowskiego [231, 260, 262], które również połączyły naukowców i ekspertów z całego świata. To doświadczenie było wykorzystywane we współpracy z wydawnictwem Springer, w którym wydano pięć monografii [302, 303, 322, 323].

Dzięki temu doświadczeniu i pracy jaką włożył prof. A. Sładkowski przy redagowaniu tych monografii Rada Wydziału Transportu zgodziła się poprzeć jego kandydaturę jako redaktora naczelnego i począwszy od 2007 roku A. Sładkowski sprawuje kierownictwo nad czasopismem «Transport Problems», faktycznie tworząc go i doprowadzając do poziomu, w którym czasopismo weszło do ponad 240 baz danych największych bibliotek na świecie. «Transport Problems», jest nadzorowane w wielu naukowometrycznych baz danych, takich jak SCOPUS, WoS, Index Copernicus, RISC, itp. Oczywiście, praca nad czasopismem wymaga skoordynowanej działalności redakcji i komitetu programowego, co byłoby niemożliwe bez współpracy i wsparcia kierownictwa wydziału.

Należy podkreślić, że czasopismo, konferencja i sympozjum mają taką samą nazwę «Transport Problems». Jest to w pełni uzasadnione, gdyż działalność ta ma wspólną platformę - Wydział Transportu Politechniki Śląskiej , z którym razem chcą osiągnąć wspólny cel - popularyzacje osiągnięć nauki transportowej i możliwość dyskusji na interesujące tematy. Jest oczywiste, że niektóre artykuły mogą być wysłane bezpośrednio do redakcji czasopisma. Jednakże, bardziej efektywnym sposobem dla autorów jest, naszym zdaniem, w pierwszej kolejności wystąpić z referatem na konferencji lub sympozjum, przejść wstępną selekcję i recenzowanie przez komitet naukowy konferencji (sympozjum), opublikować referat jako preprint, uwzględnić krytykę uczestników konferencji, a następnie tylko zmodyfikowana wersja artykułu pod warunkiem jego dalszego korygowania i pozytywnego recenzowania zostanie opublikowana w czasopiśmie. Zalety takiego sposobu dla uczestników konferencji lub sympozjum są oczywiste. Po pierwsze, priorytet otrzymanych wyników badań zostanie zabezpieczony publikacją w materiałach konferencyjnych (sympozjum) [184, 193, 200, 221, 250, 266, 273, 299, 312, 327], które wydane są pod redakcją prof. A. Sładkowskiego; po drugie, redakcja stara się zabezpieczyć priorytetowe recenzowanie dla uczestników konferencji. Zasady działania "mechanizmu" (konferencja - sympozjum - czasopismo) zostały przedstawione w artykułach [206, 227, 294, 316, 317, 319].

Za działalność organizacyjną prof. A. Sładkowski kilkakrotnie otrzymał nagrodę JM Rektora Politechniki Śląskiej (2008, II stopnia; 2010, III stopnia; 2013, I stopnia; 2017, I stopnia; 2019, III stopnia; 2021, III stopnia).

W maju 2021 r. JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał prof. A. Sładkowskiego do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.


Do tyłu

Aktualności

Projekt BIP „Nowoczesne rozwiązania logistyczne i transportowe”

2024-03-24 00:00

Program Erasmus+ to właściwie zespół różnorodnych programów mających na celu rozwój edukacji przede wszystkim w krajach tworzących UE, ale...

więcej

Ważny wyjazd do Uzbekistanu

2023-11-22 00:00

13–21 listopada prof. Aleksander Sładkowski odwiedził Uzbekistan. Celem tej wizyty było rozszerzenie współpracy w obszarze edukacji i nauki z kilkoma...

więcej

Wizyta w Wilnie w ramach programu Erasmus+

2023-11-15 00:00

W połowie listopada odbyła się wizyta prof. Aleksandra Sładkowskiego na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (VGTU). Formalnym powodem wyjazdu był udział...

więcej

Uroczystości w Kutaisi

2023-10-26 00:00

W dniach 19-21 października b.r. delegacja z Politechniki Śląskiej (SUT) odwiedziła Gruzję. Formalnym powodem tej wizyty było zaproszenie do udziału w obchodach...

więcej